Kommersiell radio
Lite historia
�r 1922-1925 f�rekom kommersiella radios�ndningar i Sverige, innan Radiotj�nst fick monopol p� svenska radios�ndningar.

Laglig reklamradio kom till Sverige
Den kommersiella radion �terkom till Sverige den 22 september 1993. Strax efter det att markbunden kommersiell TV blivit till�ten i Sverige lades en proposition om privat lokalradio fram av den borgerliga regeringen 1993. 83 PLR-tillst�nd bjuds ut till h�gstbjudande. �ret d�rp� utvidgades radioutbudet d� fler stationer b�rjade s�nda p� de utauktionerade PLR-tillst�nden.

Tillst�nden p� �tta �r
Tillst�nden delades ut p� en �tta�rs-period. F�rdelningen av tillst�nd sk�ts av Radio- och TV-verket. Enligt best�mmelserna var kravet p� privat lokalradio att den var just lokal, det vill s�ga att �tta timmar per dygn var "framst�llda s�rskilt f�r den egna verksamheten"

Lokalt var tanken
Tanken med best�mmelsen var att den skulle f�rhindra en utveckling av nationell privatradio i konkurrens med Sveriges Radio. �ven internationella akt�rer blandade sig i leken i och med att franska NRJ fick ett flertal frekvenser.

Reklamradion fick m�nga lyssnare
Lyssnarsiffrorna steg och den nya radion med underh�llning och musik i f�rsta prioritet fick fler och fler anh�ngare. Till en b�rjan spelade man musik fr�n CD-skivor, men �r 1997, bytte man till h�rddisk i de flesta fall.

Tillst�nden auktionerades ut
I och med att antalet tillst�nd var begr�nsade auktionerades dessa ut, vilket medf�rde h�ga kostnader f�r de nystartade kanalerna. Ut�ver kostnader f�r tillst�nd tillkom �ven produktionskostnader. Flera stationer gick i konkurs, s� f�r att s�kra sina positioner bildade m�nga av dem nationella n�tverk. N�gra exempel p� framg�ngsrika n�tverk �r Mix Megapol, Rix och NRJ.

Utvecklingen har genom n�tverksskapandet g�tt mot en h�g �garkoncentration n�r det g�ller privat lokalradio. 1998 stod endast fyra stationer utanf�r n�tverken.

M�nga lyssnar p� reklamradion
Trots h�rd konkurrens f�r de enskilda stationerna p� marknaden visade sig privat lokalradio vara ett lyckat koncept. Privata lokalradiostationer lyckades p� bara n�gra �r ta en tredjedel av radiolyssnarna. Ungef�r 75 procent av Sveriges befolkning har tillg�ng till privat lokalradio.Reservation f�r ev, fel - Har vi fel, meddela oss g�rna!


Stopplag
Efter den femte auktionen inf�rdes s� kallade "stopplag". Lagen innebar att inga fler lokalradiost�llst�nd fick auktioneras ut. Stopplagen g�llde fram till den 1 juli 2001, d� �ven de nya reglerna f�r lokalradiotillst�nd b�rjade g�lla.

Nya regler
Regeringen fattade i Maj 2001 beslut om nya regler f�r den kommersiella lokalradion, som b�rjade g�lla from 1 juli 2001.

Elva lediga tillst�nd utlystes - 96 ans�kningar komm in. I sin bed�mning om vem som skulle f� de nya tillst�nden kollade man p� tre kriterier. Det f�rsta kriteriet var programinneh�ller - hur mycket eget material och program med lokal anknytning stationen t�nkte s�nda. �garf�rh�llanden och det sista man kollade var den tekniska och finansiella f�ruts�ttningen. Den �rliga avgiften f�r dessa tillst�nd var 40 000 kronor, vilken kommer att justeras varje �r med h�nsyn till konsumentprisindex.