TIPSA REDAKTIONEN: [email protected]
Publicerad: 2012-12-21 01:14:50
Ospecificerade anm�lningar avskrivs
Om du hade t�nkt g�ra en anm�lan till Granskningsn�mnden vid Myndigheten f�r radio och TV, och inte kan peka p� ett specifikt program, inslag, serie eller liknande, finns det stor risk att myndigheten avskriver �rendet utan �tg�rd.

I tv� �renden som nyligen har avslutats avskriver Granskningsn�mnden vid Myndigheten f�r radio och TV �rendena d� de inte avser ett visst program, ett inslag, serie, eller liknande.

Ett av �rendena handlar om att Sveriges Radio och Sveriges Television inte p�talar i sina nyhetsrapporteringar n�r alkoholkonsumtion �r inblandat i v�ldshandlingar eller olyckor som sker.

Granskningsn�mnden skriver att Anm�larens kritik avser inte n�got specifikt program eller inslag och �r alltf�r opreciserad f�r att l�ggas till grund f�r en granskning. Granskningsn�mnden skriver d�rf�r av �rendet..

I en annan anm�lan skriver en person att han/hon har "uppfattat en tydlig v�nsterorientering i nyhetss�ndningarna i Sveriges Radio P4 �sterg�tland."

�ven i det h�r fallet anser Granskningsn�mnden att anm�larens kritik �r alltf�r ospecificerad f�r att ligga till grund f�r en granskning.

I Granskningsn�mndens uppdrag ing�r inte att pr�va "smak och l�mplighet" eller "kvaliteten p� inneh�llet i enskilda program". F�r s�dana fr�gor b�r man kontakta programf�retagen direkt.

Andra anm�lningsv�gar

Det finns andra anm�lningsv�gar att g� om man anser att ett programf�retag inte uppfyller villkoren f�r sitt s�ndningstillst�nd eller bryter mot andra regler eller lagar.

Om man anser att ett uttalande �r f�rtal mot en enskild person kan man anm�la det till Justiekanslern, www.jk.se .

Om man anser att ett programf�retag diskriminerar en grupp av m�nniskor genom uttalande eller val av �mnen, kan man anm�la det till Diskrimineringsombudsmannen, DO, www.do.se . Vad som definieras som en grupp av m�nniskor anges i DO:s listning; "k�n, k�nsidentitet eller k�nsuttryck, etnisk tillh�righet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsneds�ttning, sexuell l�ggning, �lder eller i samband med f�r�ldraledighet."

Till sist kan man s� klart �ven st�mma ett programf�retag inf�r allm�n domstol, men d� det �r en kostsam process b�r man anlita juridisk hj�lp innan man tar till en st�mning.


Publicerad av: Patrick Reinthal
Dela Nyheten

Kommentera nyheten