TIPSA REDAKTIONEN: [email protected]
Publicerad: 2012-02-24 18:09:11
Årsredovisning 2011 för Myndigheten för Radio och TV ute nu
Under 2011 ökade antalet anmälda program hos Myndigheten för Radio och TV markant.
Det är en av flera slutsatser som finns med i myndighetens årsredovisning för 2011.
Här presenterar vi ett urval ur årsrevovisningen, med fokus på radioområdet.


Under året har man haft ett antal uppdrag från regeringen, t.ex. att se om kravet på bl.a.
Sveriges Radio om att minst 55% av produktionen i rikssändningarna ska produceras utanför Stockholm är effektivt. Det arbetet, liksom om i vilken utsträckning som närradiosändningar bedrivs i vinssyfte, är i dagsläget ännu ej klart. Det senare ska redovisas senast 15 oktober 2012.

Vidare inom radioområdet kan vi läsa att man också i samarbete med Post- och Telestyrelsen har tagit fram en strategi för hur man ska ge tillstånd för digital kommersiell radio. Se mer nedan.

Kostnader

Myndighetens totala kostnader uppgår 2011 till ca 24.8 Miljoner kronor, en minskning med 6% sedan 2010.
I genomsnitt kostar varje tillståndsärende 11780 kr, och varje tillsynsärende 6446 kr.


Statistik

Antalet närradiotillstånd ökade 2011 med 11 st, och nu sänds närradio på 157 orter runt om i landet.
Analog kommersiell radio, tidigare benämnt Lokalradio, sänds på 52 orter jämfört med 38 orter 2010.
Totalt finns det 103 tillståndshavare mot 89 st 2010.

Tillfälliga radiotillstånd, s.k. evenemangsradiotillstånd, gavs det ut 38 st av, medan det kom in 60 st
ansökningar - ett ganska stort antal avslag alltså. Tillstånd ges endast under en begränsad tid, max 2 veckor.

Antal ansökningar om webbradiotillstånd klumpas dessvärre ihop med ansökningar om e-post-tidningar och
webb-TV i statistiken. Totalt kom det in 117 ärenden i denna kategori, en ökning med 20% jämfört med året innan.

Digital kommersiell radio

Under året har man inlett arbetet med att utlysa lediga tillstånd att sända digital kommersiell radio.
Dessa tillstånd beräknas att lysas ut under första halvåret i år.


Tillsyn av radioverksamhet

De tillstånd som delades ut för analog kommersiell radio under 2011 har alla inlett sina sändningar i enlighet
med tillståndsvillkoren.
Två ärenden berörde om en närradiotillståndshavare verkligen hade anknytning till orten de sänder ifrån.
Ett ärende gäller Sveriges Radios täckning i marknätet.

Granskning av radioprogram

Siffrorna avser antalet inkomna ärenden.Sändningsform 2010 2011
Sveriges Radio 334 495
Utbildningsradion 39 28
Analog kommersiell radio 15 18
Närradio 28 23
Webbradio 2 6Till vissa ärenden där tillståndshavaren fälls, har man beslutat att "påföra en särskild avgift".
Av åtta ärenden avsåg sju av dem otillbörligt gynnande av kommersiella intressen.

Public Service-redovisning

Myndigheten för Radio och TV har i sin instruktion från staten, att granska om Public Service-företagen
uppfyller sina uppdrag som åligger dem i sändningstillstånden.
I huvudsak hade företagen gjort det, men man ansåg att bl.a. SR inte har uppfyllt kraven om sändningar för barn och unga som talar romani chib. Ej heller när det gäller kravet om att särskilt prioritera tillgängligheten för barn och unga med funktionsnedsättning.


Den som själv vill läsa Årsredovisningen hittar den via länken här nedan.
Extern Länk:
http://www.radioochtv.se/Documents/Styrdokument/%C3%85rsredovisning%202011.pdf?epslanguage=sv

Publicerad av: Patrick Reinthal
Dela Nyheten

Kommentera nyheten